ภาษาไทย | English | เทียบเวลามาตรฐาน

นิยามข้อมูล (Data Dictionary)

19 กุมภาพันธ์ 2556
  • นิยามข้อมูล (Data Dictionary)

    2013-02-19 | ขนาดไฟล์ 177.50 KB

นิยามข้อมูล (Data Dictionary)ของงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย