ภาษาไทย | English | เทียบเวลามาตรฐาน

ประกาศ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระบบเคลียริงเฮาส์โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษและแบบปกติ) ปีการศึกษา 2560

18 พฤษภาคม 2560

 

เว็ปไซต์งานวิชาการและจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ : www.acad.sc.chula.ac.th/event-detail.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook : www.facebook.com/acad.sc.cu