ภาษาไทย | English | เทียบเวลามาตรฐาน

ประกาศเปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิตใหม่..!! หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาตฺิ) BSAC

6 มิถุนายน 2560

 

รายละเอียดการรับสมัคร : chemistry3.chemistry.sc.chula.ac.th/bsac/