ภาษาไทย | English | เทียบเวลามาตรฐาน

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43)

12 มิถุนายน 2560

 

สมัครเข้าร่วมได้ที่ : scisoc.or.th/stt/register.php

ข้อมเพิ่มเติม : scisoc.or.th/stt/index.php