ภาษาไทย | English | เทียบเวลามาตรฐาน

OMICS ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม R for Bioinformatics and Data Visualization

1 กันยายน 2560
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนและใบสมัคร-R for bioinfo

  2017-09-01 | ขนาดไฟล์ 208.99 KB
 • รายละเอียดโครงการฝึกอบรม_R for Omics rev00

  2017-09-01 | ขนาดไฟล์ 284.62 KB
 • แบบฟอร์มการโอนเงิน015-ทั่วไป

  2017-09-01 | ขนาดไฟล์ 215.68 KB
 • แบบฟอร์มการโอนเงิน015-นิสิต นักศึกษา

  2017-09-01 | ขนาดไฟล์ 215.68 KB

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.omicscenter.sc.chula.ac.th/