ภาษาไทย | English | เทียบเวลามาตรฐาน

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561​ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561

24 กันยายน 2561

 

website : www.chemtech.sc.chula.ac.th/ct/