ภาษาไทย | English

ประวัติคณะ / คณะผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2459 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเปิดสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเบื้องต้น สำหรับนิสิตในคณะแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้มีอุปการคุณที่สำคัญคือ กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ผู้ซึ่งได้จัดตั้งทุนการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ทางมหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ หลังจากนั้นความช่วยเหลือในด้านการจัดโครงสร้างกิจกรรมการสอน ก็ได้เริ่มเข้ามาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย กรมหลวงสงขลานครินทร์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการเจรจาต่อรองกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ซึ่งได้บริจาคเงินเป็นจำนวนมาก ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตได้เกิดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2478 ภายหลังจากนั้น 8 ปี คณะวิทยาศาสตร์ก็ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นคณะอิสระ โดยมีภาควิชา 4 ภาควิชาด้วยกัน คือ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์

ปัจจุบันนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ 14 ภาควิชา ที่ทำการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาที่เกิดขึ้นในภายหลังได้แก่ ภาควิชาชีวเคมี พฤกษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุลชีววิทยา และภาควิชาทางด้านเทคโนโลยีอีก 4 ภาควิชา ได้แก่ เคมีเทคนิค เทคโนโลยีทางอาหาร วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ และยังมีหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ ปิโตรเคมีและโพลิเมอร์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาควิชา นอกจากนี้ คณาจารย์ของภาควิชายังให้การสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนิสิตจากคณะอื่น ๆ เช่น คณะวิวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์

นับแต่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2486 ได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วกว่า 10,000 คน ในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์มีนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตทั้งหมดกว่า 2,000 คน และในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตอีกประมาณ 800 กว่าคน นับเป็นคณะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ประจำ จำนวนกว่า 400 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่และช่างเทคนิคกว่า 300 คน คณะวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง สำหรับการแสวงหาทางวิชาการ และภูมิปัญญาและให้บริการทางวิชาชีพ ในรูปของการให้คำปรึกษาในการทำวิจัย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานสัมมนา การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ และการสอนและการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ