วัตถุประสงค์ : โครงการสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต
ทุนการศึกษา
พัฒนาวิชาการและงานวิจัย
โครงการปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Next Normal
โครงการพัฒนาเรือนเพาะชำเพื่อการเรียนรู้และบริการสังคม
ทุนอุดหนุนการศึกษาของชมรมผู้ปกครองและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริจาคให้ :
ชื่อ :    นามสกุล : 
โทรศัพท์ : (0xx-xxx-xxxx)
อีเมล :
จำนวนเงินบริจาค : บาท