บริจาคให้ * :
วัตถุประสงค์ * :
ข้อมูลผู้บริจาค
ชื่อ * :    นามสกุล * :  
โทรศัพท์ * : (0xx-xxx-xxxx)
อีเมล :
จำนวนเงินบริจาค * : บาท

แนบหลักฐาน * :
* ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อเป็นข้อมูลการบริจาคเงินในครั้งนี้ และข้าพเจ้ารับทราบว่าการบริจาคเงินด้วยระบบ e-donation นี้ ธนาคารไทยพาณิชย์จะส่งข้อมูลการบริจาคของข้าพเจ้าให้กับกรมสรรพากรเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีให้กับผู้เสียภาษีที่มีบัญชีผูกกับบัญชีที่โอน โดยข้าพเจ้าไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคไปแสดงต่อกรมสรรพากร
* = จำเป็นต้องใส่ข้อมูล