ภาษาไทย | English

นิสิตภาควิชาเคมีได้รับรางวัล Outstanding oral presentation จากงานการประชุมวิชาการ คปก.

2 กรกฎาคม 2558

 

  • คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล Outstanding oral presentation ในงานการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 – วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้แก่

ดร.ภูมิรัตน์ รัตนรัตน นิสิตทุน คปก. รุ่นที่ 12 ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงาน “Development of Miniaturized Analytical Devices for Diagnostic and Environmental”

 

 

ดร.วิศุษฏญา วรวะลัย นิสิตทุน คปก. รุ่นที่ 13 ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงาน “Towards the Development of New α-Glucosidase Inhibitors from Naturally Available (+)-proto –Quercitol”