ภาษาไทย | English

คณาจารย์และศิษย์เก่าเคมีได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยเด่น สกว” ประจำปี 2557

30 มิถุนายน 2558

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นต่อสาธารณะ โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.บัญชา พูลโภคา) เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 ท่าน โดย 2 ท่าน มาจากภาควิชาเคมี ได้แก่

1.       รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย ระบบนำส่งสารออกฤทธิ์สำคัญเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและการแพทย์

2.       ดร.อมรา อภิลักษณ์ เป็นนิสิตปริญญาเอกภายใต้การดูแลของ ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุลที่ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 9 ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารโลหะและสารบ่งชี้ทางชีวภาพแบบรู้ผลเร็ว ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล