ภาษาไทย | English

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ CMS Week Bangkok 2019

17 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม 1 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ CMS Week Bangkok 2019 ซึ่งห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์อนุภาค ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันที่ 20 ธันวาคมนี้ CMS Week เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงของ The Compact Muon Solenoid Collaboration หรือ CMS ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่การทดลองหลักของเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนขนาดใหญ่ ณ องค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ เซิร์น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมพร้อมสำหรับการทดลองครั้งต่อไปเมื่อเครื่องเร่งอนุภาคฮาดรอนขนาดใหญ่ เปิดดำเนินการอีกครั้งในปี 2564-2567 โดยมีนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิจัย และนักศึกษา ประมาณ 200 คน จาก 53 ประเทศสมาชิกของการทดลองฯ เข้าร่วม ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนต่อที่ประชุมอีกด้วย

      ในการนี้ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุม และทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือด้านฟิสิกส์อนุภาคของห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์อนุภาค ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ CMS โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยและของภูมิภาคอาเซียนที่มีความร่วมมือด้านงานวิชาการและงานวิจัยกับเซิร์น อย่างไม่เป็นทางการผ่านการทดลอง CMS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ก่อนเข้าเป็นสมาชิกประจำอย่างเป็นทางการ หลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้นักวิจัยไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองสำคัญระดับโลกในการค้นพบอนุภาคฮิกส์ การค้นหาสสารมืด และฟิสิกส์ ที่นอกเหนือจากแบบจำลองมาตรฐาน และในปี พ.ศ. 2561 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเซิร์น นับเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์พลังงานสูงไปสู่ความร่วมมือในระดับประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยระดับแนวหน้าของโลกและหลายหน่วยงานในประเทศ ทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยได้ร่วมกันดำเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยตามพระราชดำริแห่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบไป