ภาษาไทย | English

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทนทุน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์

16 มิถุนายน 2563

   เพื่อพัฒนาคนที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ต้องการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานิสิตที่มีทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่สามารถใช้การเรียนการสอนรูปแบบเดิมได้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้
   ท่านสามารถสมทบทุนบริจาคให้คณะวิทยาศาสตร์ได้โดยผ่านกองทุนของคณะวิทยาศาตร์หรือระบุภาควิชา (14 ภาควิชา) ที่ท่านต้องการบริจาคได้ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ลงทะเบียนกับกรมสรรพากรแล้วในระบบ E-Donation

รายละเอียดเพิ่มเติม...