ภาษาไทย | English

ประกาศผลการประกวดห้องปฏิบัติการที่มีการพัฒนายกระดับความปลอดภัยอย่างโดดเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

6 สิงหาคม 2563

ผลการประกวดห้องปฏิบัติการที่มีการพัฒนายกระดับความปลอดภัยอย่างโดดเด่น

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

 

ประเภทที่ 1  "ห้องปฏิบัติการโดดเด่น"

                                                                                                                                                      รางวัลชนะเลิศอันดับ 1                    ภาควิชาเคมีเทคนิค

                                                                                                                                                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              ภาควิชาพฤกษศาสตร์

                                                                                                                                                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              ภาควิชาจุลชีววิทย

                                                                                                                                                    รางวัลชมเชย                                 ภาควิชาเคมี

 

ประเภทที่ 2  "ห้องปฏิบัติการดาวรุ่ง"

                                                                                                                                                      รางวัลชนะเลิศอันดับ 1                    ภาควิชาฟิสิกส์

                                                                                                                                                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1              ภาควิชาธรณีวิทยา

                                                                                                                                                    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2              ภาควิชาวัสดุศาสตร์

 

                                                                                                                                                    รางวัลชมเชย                                 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม