ภาษาไทย | English

การลาไปปฏิบัติงาน / ลาฝึกอบรมวิจัย / ลากิจส่วนตัว / ลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศ

18 มกราคม 2567
 • ขั้นตอน ลากิจ พักผ่อน และขออนุญาตไป ตปท Fiori

  2024-01-18 | ขนาดไฟล์ 321.08 KB
 • แบบสัญญาค้ำประกันลาฝึกอบรม พนม.(new)

  2024-01-18 | ขนาดไฟล์ 101.84 KB
 • แบบขออนุมัติลาฝึกอบรมวิจัย 2024.01.05

  2024-01-18 | ขนาดไฟล์ 84.71 KB
 • สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษา ฝึกอบรม

  2024-01-18 | ขนาดไฟล์ 56.42 KB
 • แบบแจ้งกำหนดออกเดินทางไปต่างประเทศ 2024.01.05

  2024-01-18 | ขนาดไฟล์ 54.38 KB
 • แบบแจ้งกำหนดรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 2024.01.05

  2024-01-18 | ขนาดไฟล์ 54.30 KB
 • แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 2024.01.05

  2024-01-18 | ขนาดไฟล์ 83.75 KB

 

 เอกสารเกี่ยวกับการลาต่าง ๆ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านบน)

        การลาไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

              แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (.docx)

       การลาไปฝึกอบรมวิจัยต่างประเทศ

              แบบขออนุมัติลาไปฝึกอบรมวิจัย/ทำวิจัย (.docx)

              สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษา ฝึกอบรม (.pdf)

              แบบสัญญาค้ำประกันลาฝึกอบรม พนม (.pdf)

              แบบแจ้งกำหนดออกเดินทางไปต่างประเทศ (.docx)

              แบบแจ้งกำหนดรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (.docx)

      การลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

- ติดต่อเพื่อพูดคุยรายละเอียดส่วนบุคคล คุณสิริรัตน์ (ปิ่น) งานบริหารกลางและทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ 022185002

      การลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ